Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Atbalsts māc. Dr.Theol. Jurim Rubenim

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas (LELBĀL) Virsvaldes prezidijs izsaka atbalstu māc. Dr.Theol. Jurim Rubenim:

“Sekojot notikumu attīstībai Latvijā, kas saistīti ar Latvijas Kristīgā Radio uzsaukumu attiecībā uz Dr. Theol. Jura Rubeņa jaunāko grāmatu, stingri noraidām jebkādus aicinājumus uz reliģisku neiecietību un ekstrēmismu kā pretējus kristīgajam vēstījumam. Izsakām savu atzinību un atbalstu mācītāja, Dr. Theol. Jura Rubeņa teoloğijai, kā arī viņa izcilajai lomai un ieguldījumam visas latviešu tautas garīgajā ceļā iepriekšējo gadu desmitu gaitā.”

[...]
Publicēts 31|01|2017

LELBĀL Prezidijs

Priecīgu Epifānijas dienu!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
 
     Priecīgu Epifānijas dienu!  Priecīgu Zvaigznes dienu!
     Ar šo dienu mēs ieejam skaistā Atspīdēšanas, vai Epifānijas laikā mūsu Baznīcas gadā. Šī ir jau sestā diena Jaunā Gadā un es no sirds Jūs apsveicu tajā un izlūdzos Dieva svētību dodoties tālāk 2017. gadā pa to ceļu, ko mums paredzējis Dievs. Ne vienmēr ir tik viegli to saredzēt, bet tik bieži tas nav tādēļ, ka Viņš to nav apgaismojis.
      Pašiem kādreiz sevi jāpārliecina celties un doties pie pienākumiem, vai darbiem, kas prasa domāt jaunās kategorijās!  Kādreiz nav  viegli, jo jāuzdrīkstas nepalikt  'uz vietas', tikai tādēļ, jo tur ir drošāk, vai viss ir tik ierasts un jauks.  Dievs lai dod, ka mums netrūktu ticības doties tur, kur Viņš vada, arī ja mēs nonāktu vēl neiepazītā teritorijā, vai pie tiem, kas nepazīst Kristu vai Viņa  evaņģeliju, un mūs pat uzskata par bīstāmiem.  Kā  reiz Jēzus laikā, tā tagad, pasaulē netrūkst Herodu, vai ļaunuma un grēka pretspēka Kristus patiesībai.
[...]
Publicēts 07|01|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Ziemassvētku – Kristus dzimšanas svētku sveicieni un atskats uz aizejošo gadu

“Nebīstieties, redziet...” (Lk. 2,10)

Mīļie draugi – māsas un brāļi Kristū! Ziemassvētku laiks daudziem no mums ir kā atskaites punkts gada ritējumā. Šāds atskaites punkts mums noteikti ir nepieciešams, lai mēs izvērtētu aizvadītajā gadā notikušo un raudzītos nākotnē. Un nākotnē mēs gribam un mums vajag raudzīties ar gaišām cerībām.

Nešaubīgi, aizvadītais gads LELBĀL draudzēm Latvijā ir bijis trauksmains. Vispirms, esam nodibinājuši LELBĀL Latvijas apgabalu. Līdz ar to esam no jauna iekustinājuši latviešu prātus visā pasaulē par to, kas vispār ir latviešu luteriskā Baznīca. Šobrīd Latvijā tā vairs nav tikai LELB, savukārt LELBĀL arī pavisam oficiāli vairs nav tikai ārpus Latvijas. Tā arī pavisam drīz mūsu Baznīca mainīs nosaukumu un vairs nesauksies “Baznīca Ārpus Latvijas”. Tomēr galvenais ir ne jau nosaukums, bet piepildījums. Tātad, kāds ir šis piepildījums? [...]
Publicēts 23|12|2016

Prāvests Kārlis Žols

Arch. Laumas Zušēvicas Ziemassvētku raksts

Bija 1946. gads.  Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs rīkotajos dievkalpojumos.   Viņu mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām, kartiņā redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģipti.  Pretim pūš stiprs vējš.  Zem zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev. 2:14: “…un bēdza…” angļu valodā un citās, parasti tulko,  “devās prom”, vai ‘aizgāja’ uz Ēģipti.  Paši būdami bēgļi,  latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to vai dodies prom, vai bēdz.   Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies kurp doties, otrā, citu rīcība nosaka tavējo.  

[...]
Publicēts 20|12|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Vēsturisks luterāņu jubilejas dievkalpojums ar pāvestu Lundas domā

Ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejas sarīkojumus Ticības atjaunošanas dienā 31. oktobrī Lundas domā notika piemiņas dievkalpojums ar 450 lūgtiem viesiem. To kopēji vadīja Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) prezidents Munibs Junāns un ġenerālsekretārs Mārtiņš Junge ar Romas katoļu pāvestu Francisku, kārdinālu Kurtu Kochu un pāri par 10 kardināliem. Piedalījās arī Zviedrijas karālis ar kundzi, Zviedrijas ministru prezidents un citu konfesiju pārstāvji, piemēram, Porvo kopienas anglikāņu priekšsēdis archibīskaps Maikls Džeksons. Dievkalpojuma sākumā mūs šajā domā, kurā 1947. gadā tika dibināta PLF, sveica Zviedrijas archibīskape Antje Jakelen. Pateicos, ka man bija uzticēts pārstāvēt mūsu Latvijas Evaņġēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas un ka sēžot doma vidū pie gaiteņa varēju visam būt tik tuvu.

[...]
Publicēts 02|11|2016
Archbīskaps emeritus
Elmārs Ernsts Rozītis

Sveiciens Reformācijas svētkos!

2016. gada 27. oktobrī

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mēs esam aicināti piedalīties vēsturiskā notikumā! Pievienotā vēstulē no Pasaules Luterāņu Federācijas ir informācija par iespēju ‘būt klāt’ dievkalpojumā, kas notiks pirmdien, 31. oktobrī, Lundā. Dievkalpojumā piedalīsies Romas Pāvests Francisks līdz ar Pasaules Luterāņu Federācijas garīdzniekiem no pasaules malu malām. Pateicos mūsu archibīskapam Emer. Elmāram E. Rozītim, kas pārstāvēs mūsu Baznīcu. [...]
Publicēts 28|10|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Sieviešu kalpošana nav tirgus objekts

Iepriekš jau vēstīts, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā savā 3. jūnijā notikušajā sinodē lēma par izmaiņām satversmē, nostiprinot jau vairākus gadus arhibīskapa Jāņa Vanaga piekopto praksi neordinēt sievietes mācītāja amatā. Pirms notikušās sinodes pārdomāt šo grozījumu izdarīšanu satversmē aicināja gan Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas, gan virkne luterisko baznīcu visā pasaulē. Visasākā reakcija pēc LELB sinodes pieņemtā lēmuma sekoja no partnerbaznīcām Vācijā, tā piemēram, Vidusvācijas evaņģēliskās baznīcas bīskape Ilze Junkermane 27.jūnijā savā vēstulē arhibīskapam Jānim Vanagam aicināja vēlreiz pārdomāt LELB sinodes pieņemto lēmumu un sniedza argumentus no Jaunās Derības, tā norādot uz vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu kalpošanas iespējām baznīcā. Savu satraukumu un mulsumu par LELB pieņemto lēmumu un tā leģitimitāti pauda arī Vācijas evaņģēliskās baznīcas (VEB) bīskape Petra Bose-Hūbere. VEB konventā Bose-Hūbere uzsvēra, ka apustuļa Pāvila vārdi par to, lai sievas draudzē klusē ir jālasa kontekstā un trupinājumā tam, ko tieši Pāvils ar to gribējis teikt, nevis lūkoties uz šo Rakstu vietu izrauti no konteksta.

[...]
Publicēts 07|10|2016

Mācītājs Rinalds Gulbis

Trağēdija Nicā, Francijā

LELBĀL stāv vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem, kam Nicā no rokām un sirdīm tika izrauti bērniņi, mātes, tēvi, sievas, vīri, vecvecāki, draugi.  Viņus pieminam un par viņiem aizlūdzam.  Lūdzam par katru, kas cīnās par savu dzīvību.  Cieš nevainīgie, bez ieročiem sanākušie. Zinām, šausmīgas sekas nebūs tikai visiem sērojošiem, bet ikkatram, kas ar savām acīm to redzējuši, ko nevienam, nekad nevajadzētu redzēt.  Ko lai sakām tiem, kas Nicā piedzīvojuši  tādas briesmas?  Šobrīd, apzināsimies, ka mums pietrūkst vārdu, kam būtu īstas nozīmes. Bet mēs varam lūgt, lai Dievs sniedz spēku izturēt.  Pēdējā laikā pārāk bieži esam tādus terrorus redzējuši Dallasā, Orlando, nemaz tik ilgi pirms tam Parīzē, citur pasaulē.  Mēs esam lūguši, lūgsim atkal gan paši, gan savās draudzēs, lai Dievs stiprina visus cietējus.  Lūgsim arī par tiem, kas mīlestībā viņus aprūpē.  Pateiksimies par katru, kas skrēja iet palīgā un vēl dara visu ko spēj otra labā.  Pateiksimies par neskaitāmiem labiem cilvēkiem, kas sniedz savu plecu, lai otrs varētu raudāt un raudāt viņu rokās.  Kristus ir viņu vidū.  Viņš ir tur, kur mēs neesam.  Viņš raud līdz,  stāv blakus, mierina  - arī caur mūsu lūgšanām. 

Kristū vienota ar jums. 
+ Lauma
Publicēts 15|07|2016

Arch. Lauma Zušēvica

Bojātas Aizputes Sv. Jāņa baznīcas durvis

Šodien, 22. jūnijā, draudzes māc. Varis Bitenieks ziņoja, ka vēlā pēcpusdienā pie Aizputes Sv. Jāņa baznīcas durvīm tika pielikts matracis. Tam tika uzlieta degviela un tas tika aizdedzināts. Aizdegās dievnama durvis. Tas noticis pēc tam, kad dievnama aprūpētāji bija aizgājuši. Degošo matraci tomēr bija ieraudzījušas trīs garāmgājējas, kas piezvanījušas policijai. Atbrauca ugunsdzēsēji. Ātro rīcību dēļ bojājums bija ierobežots. Valsts policijas eksperti konstatējuši, ka matracis bija tīšām aizdedzināts.

Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas un tās Virsvalde nosoda šādu rīcību un cer, ka vainīgie drīz tiks atrasti un saukti pie atbildības.
 
Lauma Zusevica
Archibiskape
LELBAL
Publicēts 24|06|2016

LELBĀL LATVIJAS PRĀVESTA IECIRKŅA DIBINĀŠANAS SINODE UN IEVEŠANA AMATĀ 30.05.2016 -31.05.2016

Mīļās māsas un brāļi Kristū, kā Annabergā  solīju, tad turu jūs lietas kursā un informēju par pēdējo divu dienu aktuālajiem notikumiem no Rīgas.
  

[...]
Publicēts 02|06|2016

Māc. Rinalds Gulbis
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *