Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Sieviešu kalpošana nav tirgus objekts

Iepriekš jau vēstīts, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā savā 3. jūnijā notikušajā sinodē lēma par izmaiņām satversmē, nostiprinot jau vairākus gadus arhibīskapa Jāņa Vanaga piekopto praksi neordinēt sievietes mācītāja amatā. Pirms notikušās sinodes pārdomāt šo grozījumu izdarīšanu satversmē aicināja gan Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas, gan virkne luterisko baznīcu visā pasaulē. Visasākā reakcija pēc LELB sinodes pieņemtā lēmuma sekoja no partnerbaznīcām Vācijā, tā piemēram, Vidusvācijas evaņģēliskās baznīcas bīskape Ilze Junkermane 27.jūnijā savā vēstulē arhibīskapam Jānim Vanagam aicināja vēlreiz pārdomāt LELB sinodes pieņemto lēmumu un sniedza argumentus no Jaunās Derības, tā norādot uz vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu kalpošanas iespējām baznīcā. Savu satraukumu un mulsumu par LELB pieņemto lēmumu un tā leģitimitāti pauda arī Vācijas evaņģēliskās baznīcas (VEB) bīskape Petra Bose-Hūbere. VEB konventā Bose-Hūbere uzsvēra, ka apustuļa Pāvila vārdi par to, lai sievas draudzē klusē ir jālasa kontekstā un trupinājumā tam, ko tieši Pāvils ar to gribējis teikt, nevis lūkoties uz šo Rakstu vietu izrauti no konteksta.

[...]
Publicēts 07|10|2016

Mācītājs Rinalds Gulbis

Trağēdija Nicā, Francijā

LELBĀL stāv vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem, kam Nicā no rokām un sirdīm tika izrauti bērniņi, mātes, tēvi, sievas, vīri, vecvecāki, draugi.  Viņus pieminam un par viņiem aizlūdzam.  Lūdzam par katru, kas cīnās par savu dzīvību.  Cieš nevainīgie, bez ieročiem sanākušie. Zinām, šausmīgas sekas nebūs tikai visiem sērojošiem, bet ikkatram, kas ar savām acīm to redzējuši, ko nevienam, nekad nevajadzētu redzēt.  Ko lai sakām tiem, kas Nicā piedzīvojuši  tādas briesmas?  Šobrīd, apzināsimies, ka mums pietrūkst vārdu, kam būtu īstas nozīmes. Bet mēs varam lūgt, lai Dievs sniedz spēku izturēt.  Pēdējā laikā pārāk bieži esam tādus terrorus redzējuši Dallasā, Orlando, nemaz tik ilgi pirms tam Parīzē, citur pasaulē.  Mēs esam lūguši, lūgsim atkal gan paši, gan savās draudzēs, lai Dievs stiprina visus cietējus.  Lūgsim arī par tiem, kas mīlestībā viņus aprūpē.  Pateiksimies par katru, kas skrēja iet palīgā un vēl dara visu ko spēj otra labā.  Pateiksimies par neskaitāmiem labiem cilvēkiem, kas sniedz savu plecu, lai otrs varētu raudāt un raudāt viņu rokās.  Kristus ir viņu vidū.  Viņš ir tur, kur mēs neesam.  Viņš raud līdz,  stāv blakus, mierina  - arī caur mūsu lūgšanām. 

Kristū vienota ar jums. 
+ Lauma
Publicēts 15|07|2016

Arch. Lauma Zušēvica

Bojātas Aizputes Sv. Jāņa baznīcas durvis

Šodien, 22. jūnijā, draudzes māc. Varis Bitenieks ziņoja, ka vēlā pēcpusdienā pie Aizputes Sv. Jāņa baznīcas durvīm tika pielikts matracis. Tam tika uzlieta degviela un tas tika aizdedzināts. Aizdegās dievnama durvis. Tas noticis pēc tam, kad dievnama aprūpētāji bija aizgājuši. Degošo matraci tomēr bija ieraudzījušas trīs garāmgājējas, kas piezvanījušas policijai. Atbrauca ugunsdzēsēji. Ātro rīcību dēļ bojājums bija ierobežots. Valsts policijas eksperti konstatējuši, ka matracis bija tīšām aizdedzināts.

Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas un tās Virsvalde nosoda šādu rīcību un cer, ka vainīgie drīz tiks atrasti un saukti pie atbildības.
 
Lauma Zusevica
Archibiskape
LELBAL
Publicēts 24|06|2016

LELBĀL LATVIJAS PRĀVESTA IECIRKŅA DIBINĀŠANAS SINODE UN IEVEŠANA AMATĀ 30.05.2016 -31.05.2016

Mīļās māsas un brāļi Kristū, kā Annabergā  solīju, tad turu jūs lietas kursā un informēju par pēdējo divu dienu aktuālajiem notikumiem no Rīgas.
  

[...]
Publicēts 02|06|2016

Māc. Rinalds Gulbis

Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas satversme

(Uz Latvijas Sinodes lēmuma pamata pieņemta galīgā veidā Sinodes komisijas 1928.g.26. janvāra sēdē)
Rīgā, 1928. gadā

 Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca, kā Kristus un viņa evaņģēlija organizēta draudze, uzskata vecās un jaunās derības kanoniskās grāmatas par savu vienīgo mācības un dzīves pamatu un pieņem par savu vienīgo mācības un dzīves pamatu un pieņem kā Svēto Rakstu paskaidrojumus Kristīgās draudzes vēstures gaitā izcēlušās tā sauktās:

Apustuļu, Niķejas un Atanāzija ticības apliecības, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera Mazo Katķismu un citus Vienprātības grāmatā “Liber Concordiae” sakopotos rakstus.

Uz šī negrozāmā pamata stāvēdama un paļaudamās uz Trīsvienīgā Dieva žēlastību, Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca grib ar Dieva vārdu un sakramentiem izkopt sevi par ķēniņu priesterību, svētu cilti, Dieva īpašiem ļaudīm un pasludināt tā tikumus, kas mūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķīgas gaismas (1. Pēt. Gr. 2. nod. 9.p.)

[...]
Publicēts 31|05|2016

Svētā Gara svētku rītā. . .

Šis rīts uzausa dzestrs.  Domāju, cik tomēr labi, ka mēs šodien cits citam varam novēlēt dzīvības caurstrāvotus Svētā Gara svētkus atzīmējot Kristus Baznīcas dzimšanas dienu! [...]
Publicēts 16|05|2016

Archibīskape Lauma Zušēvica

PĒC GADA - Archibīskapes ziņojums par LELBĀL Misijas Fonda darbību kopš 2015. gada 19. aprīļa

Paskrēja gads, radās iespējas kalpot Kristum tālāk dalot no līdzekļiem, kas tika uzticēti  Misijas  Fondam pēc  tam,  kad  tika  segti  Konsekrācijas  dievkalpojuma  izdevumi.

[...]
Publicēts 28|04|2016

Archibīskape Lauma Zušēvica

Sveicam prāv. emer. Ivaru Gaidi viņa 80. dzimšanas dienā!

LELBĀL Virsvalde

Māc. Anita Gaide un prāv. emer. Ivars Gaide
Publicēts 28|04|2016

Tuvojoties Lieldienu rītam.

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā - agrā, agrā rīta stundā, kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules. Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu. [...]
Publicēts 17|03|2016

Archibīskape Lauma Zušēvica

Pelnu dienai

Mīļās māsas un mīļīe brāļi Kristū,

Ir Pelnu trešdiena. Pārāk daudz par ko domāt, rakstu pārāk ātri, tomēr Dieva vārdi Joēlam daudz aicina domāt par Dieva žēlastību un kluso laiku, kuŗā ieejam. Tautai, kas tobrīd bija bada priekšā, Dievs Joēlas grāmatā sola gandrīz 'neticāmo': "Tas Kungs runāja un sacījai savai tautai: "Redzi, es jums došu maizi, jaunvīnu un eļļu – un jums būs līdz sātam! - (2:19a) Siseņu uzbrukumi bija izpostījuši zemi un sausums apdraudēja tautas nākotni. Joēla laikā tāds posts tika uzskatīts par Dieva sodu, zīme, ka tuvojas tā Kunga diena. Garīdznieki tika mudināti aicināt ļaudīm agriezties, gavēt un sērot par tautas grēkiem.

[...]
Publicēts 13|02|2016

12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *