Teksta izmērs A A A

Jaunumi

12. Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Ģenerālasambleja, Vindhūkā, Namībijas Republikā 2017. gadā no 10. – 17. maijam.

ŠEIT ES CEĻOJU! Es citādi nevaru

 Ja Dr. Mārtiņš Luters iepazītos ar to, kādā veidā viņa slavenie vārdi, “Šeit es stāvu” tiek pārprasti Baznīcā, tad jātic, ka viņš atļautu tos mazliet koriģēt. Viņš pabrīnītos: “Vai tiešām mans sacītais bija ielūgums Dieva žēlastības atpestītajiem stāvēt uz vietas?” Luters rūktu: “Nevis ‘Šeit es stāvu’ drīzāk -Šeit es ceļoju!”

[...]
Publicēts 20|06|2017

Prāv. Dāvis Kaņeps

Pasaules luterāņu federācijas (PLF) asambleja Namibija

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Pēc dažām dienām prāv. Dāvis Kaņeps un es dosimies uz Windhoek, Namibījā, lai piedalītos Pasaules luterāņu federācijas (PLF) asamblejā. Tā notiks no 10. līdz 16. maijam.   PLF asamblejas notiek ik pa septiņiem gadiem, pēdējā bija Štutgartē. Aicinu jums izsekot asamblejas norisei. Zemāk minētas vairākas saites. Atcerēsimies, ka Windhoek laiks no Čikāgas laika ir sešas stundas uz priekšu. [...]
Publicēts 06|05|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Nāve ir uzvarēta!

Nāve ir uzvarēta!  Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka Vēsts!!  Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam, un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr.  Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu - neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā  valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?

[...]
Publicēts 25|03|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Atbalsts māc. Dr.Theol. Jurim Rubenim

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas (LELBĀL) Virsvaldes prezidijs izsaka atbalstu māc. Dr.Theol. Jurim Rubenim:

“Sekojot notikumu attīstībai Latvijā, kas saistīti ar Latvijas Kristīgā Radio uzsaukumu attiecībā uz Dr. Theol. Jura Rubeņa jaunāko grāmatu, stingri noraidām jebkādus aicinājumus uz reliģisku neiecietību un ekstrēmismu kā pretējus kristīgajam vēstījumam. Izsakām savu atzinību un atbalstu mācītāja, Dr. Theol. Jura Rubeņa teoloğijai, kā arī viņa izcilajai lomai un ieguldījumam visas latviešu tautas garīgajā ceļā iepriekšējo gadu desmitu gaitā.”

[...]
Publicēts 31|01|2017

LELBĀL Prezidijs

Priecīgu Epifānijas dienu!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
 
     Priecīgu Epifānijas dienu!  Priecīgu Zvaigznes dienu!
     Ar šo dienu mēs ieejam skaistā Atspīdēšanas, vai Epifānijas laikā mūsu Baznīcas gadā. Šī ir jau sestā diena Jaunā Gadā un es no sirds Jūs apsveicu tajā un izlūdzos Dieva svētību dodoties tālāk 2017. gadā pa to ceļu, ko mums paredzējis Dievs. Ne vienmēr ir tik viegli to saredzēt, bet tik bieži tas nav tādēļ, ka Viņš to nav apgaismojis.
      Pašiem kādreiz sevi jāpārliecina celties un doties pie pienākumiem, vai darbiem, kas prasa domāt jaunās kategorijās!  Kādreiz nav  viegli, jo jāuzdrīkstas nepalikt  'uz vietas', tikai tādēļ, jo tur ir drošāk, vai viss ir tik ierasts un jauks.  Dievs lai dod, ka mums netrūktu ticības doties tur, kur Viņš vada, arī ja mēs nonāktu vēl neiepazītā teritorijā, vai pie tiem, kas nepazīst Kristu vai Viņa  evaņģeliju, un mūs pat uzskata par bīstāmiem.  Kā  reiz Jēzus laikā, tā tagad, pasaulē netrūkst Herodu, vai ļaunuma un grēka pretspēka Kristus patiesībai.
[...]
Publicēts 07|01|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Ziemassvētku – Kristus dzimšanas svētku sveicieni un atskats uz aizejošo gadu

“Nebīstieties, redziet...” (Lk. 2,10)

Mīļie draugi – māsas un brāļi Kristū! Ziemassvētku laiks daudziem no mums ir kā atskaites punkts gada ritējumā. Šāds atskaites punkts mums noteikti ir nepieciešams, lai mēs izvērtētu aizvadītajā gadā notikušo un raudzītos nākotnē. Un nākotnē mēs gribam un mums vajag raudzīties ar gaišām cerībām.

Nešaubīgi, aizvadītais gads LELBĀL draudzēm Latvijā ir bijis trauksmains. Vispirms, esam nodibinājuši LELBĀL Latvijas apgabalu. Līdz ar to esam no jauna iekustinājuši latviešu prātus visā pasaulē par to, kas vispār ir latviešu luteriskā Baznīca. Šobrīd Latvijā tā vairs nav tikai LELB, savukārt LELBĀL arī pavisam oficiāli vairs nav tikai ārpus Latvijas. Tā arī pavisam drīz mūsu Baznīca mainīs nosaukumu un vairs nesauksies “Baznīca Ārpus Latvijas”. Tomēr galvenais ir ne jau nosaukums, bet piepildījums. Tātad, kāds ir šis piepildījums? [...]
Publicēts 23|12|2016

Prāvests Kārlis Žols

Arch. Laumas Zušēvicas Ziemassvētku raksts

Bija 1946. gads.  Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs rīkotajos dievkalpojumos.   Viņu mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām, kartiņā redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģipti.  Pretim pūš stiprs vējš.  Zem zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev. 2:14: “…un bēdza…” angļu valodā un citās, parasti tulko,  “devās prom”, vai ‘aizgāja’ uz Ēģipti.  Paši būdami bēgļi,  latviešu tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to vai dodies prom, vai bēdz.   Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies kurp doties, otrā, citu rīcība nosaka tavējo.  

[...]
Publicēts 20|12|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Vēsturisks luterāņu jubilejas dievkalpojums ar pāvestu Lundas domā

Ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejas sarīkojumus Ticības atjaunošanas dienā 31. oktobrī Lundas domā notika piemiņas dievkalpojums ar 450 lūgtiem viesiem. To kopēji vadīja Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) prezidents Munibs Junāns un ġenerālsekretārs Mārtiņš Junge ar Romas katoļu pāvestu Francisku, kārdinālu Kurtu Kochu un pāri par 10 kardināliem. Piedalījās arī Zviedrijas karālis ar kundzi, Zviedrijas ministru prezidents un citu konfesiju pārstāvji, piemēram, Porvo kopienas anglikāņu priekšsēdis archibīskaps Maikls Džeksons. Dievkalpojuma sākumā mūs šajā domā, kurā 1947. gadā tika dibināta PLF, sveica Zviedrijas archibīskape Antje Jakelen. Pateicos, ka man bija uzticēts pārstāvēt mūsu Latvijas Evaņġēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas un ka sēžot doma vidū pie gaiteņa varēju visam būt tik tuvu.

[...]
Publicēts 02|11|2016
Archbīskaps emeritus
Elmārs Ernsts Rozītis

Sveiciens Reformācijas svētkos!

2016. gada 27. oktobrī

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mēs esam aicināti piedalīties vēsturiskā notikumā! Pievienotā vēstulē no Pasaules Luterāņu Federācijas ir informācija par iespēju ‘būt klāt’ dievkalpojumā, kas notiks pirmdien, 31. oktobrī, Lundā. Dievkalpojumā piedalīsies Romas Pāvests Francisks līdz ar Pasaules Luterāņu Federācijas garīdzniekiem no pasaules malu malām. Pateicos mūsu archibīskapam Emer. Elmāram E. Rozītim, kas pārstāvēs mūsu Baznīcu. [...]
Publicēts 28|10|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Sieviešu kalpošana nav tirgus objekts

Iepriekš jau vēstīts, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā savā 3. jūnijā notikušajā sinodē lēma par izmaiņām satversmē, nostiprinot jau vairākus gadus arhibīskapa Jāņa Vanaga piekopto praksi neordinēt sievietes mācītāja amatā. Pirms notikušās sinodes pārdomāt šo grozījumu izdarīšanu satversmē aicināja gan Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas, gan virkne luterisko baznīcu visā pasaulē. Visasākā reakcija pēc LELB sinodes pieņemtā lēmuma sekoja no partnerbaznīcām Vācijā, tā piemēram, Vidusvācijas evaņģēliskās baznīcas bīskape Ilze Junkermane 27.jūnijā savā vēstulē arhibīskapam Jānim Vanagam aicināja vēlreiz pārdomāt LELB sinodes pieņemto lēmumu un sniedza argumentus no Jaunās Derības, tā norādot uz vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu kalpošanas iespējām baznīcā. Savu satraukumu un mulsumu par LELB pieņemto lēmumu un tā leģitimitāti pauda arī Vācijas evaņģēliskās baznīcas (VEB) bīskape Petra Bose-Hūbere. VEB konventā Bose-Hūbere uzsvēra, ka apustuļa Pāvila vārdi par to, lai sievas draudzē klusē ir jālasa kontekstā un trupinājumā tam, ko tieši Pāvils ar to gribējis teikt, nevis lūkoties uz šo Rakstu vietu izrauti no konteksta.

[...]
Publicēts 07|10|2016

Mācītājs Rinalds Gulbis
12345678910>

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *