Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Jaunajā gadā ieejot


Sveicu šo rītu ar pateicību Dievam - par jums, par iespēju kopā ar jums būt, lūgt, mīlēt un kalpot 2019. gadā! Sveicu šo rītu cerībā, ka katrs sev blakus izjustu Kristu, ieejot Jaunajā gadā! 
Mēs neviens nezinām, ko nesīs gads, kura robežu esam krustojuši, bet Dievs zina. 
Dzejniece Janīna Babre, sarunā ar Dievu, raksta:
"Tavs plāns man nezināms, bet es zinu: 
Tev ir plāns, Tu Lielais Visuma Architekts! 
Bet man, man citu vēlmju nav, 
kā atrast Tevi un paturēt 
Un skatīt, skatīt, skatīt..."


[...]
Publicēts 02|01|2019
Arhibīskape
+ Lauma Archibīskape LELBāL

Kristus gaisma Adventā, Ziemsvētkos un 2019. gadā

Reiz pirms 70 gadiem, neparastā vietā un laikā, skolotājs Eicēns latviešu bērniem bēgļu nometnē par Ziemsvētkiem brīnišķīgi mācīja: “Ja no rīta es pie sava loga sniegā redzu pēdas, tad domāju: naktī kāds ir garām gājis, vīrietis vai sieviete, liels vai mazs.  Bet visu es nevaru pateikt: vai viņš ir bijis jauns vai vecs, labs vai ļauns, vai mans draugs vai ienaidnieks.  Tamdēļ viņš man jāredz, man ar viņu jārunā, man viņu jāpazīst… tā Dievs aicina Viņu saredzēt Kristus Bērnā, Viņa Dēlā… jo, kā vēstule ebrejiem māca: šinīs pēdējās dienās Dievs uz mums ir runājis caur savu Dēlu… te Viņa vaiga un godības atspīdums.” Viņa vaigs mums dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs Jēzu Kristu pazinuši, Dievs mums būtu palicis apslēpts.”  [...]
Publicēts 03|12|2018
Arhibīskape
+ Lauma Archibīskape LELBāL

Sveiciens Latvijas Valsts Simtgades Svētkos!

2018.gada 18. novembrī
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes
un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Simtgades Svētkos!
Dievs lai sargā un svētī Latviju, Viņš lai svētī katru jūs,
kuŗi tuvumā un tālumā, dzimtenē un ārpus tās,  visi kopā esat latvju tautu!
“Šī ir tā diena, ko Dievs Kungs ir devis: priecāsimies un līksmosimies tanī!”   (Ps. 118:24)

 

[...]
Publicēts 18|11|2018
Archibīskape
+ Lauma Zušēvica.

Latvijas Simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla

Laikrakstā "Latvietis" lasām, ka “2018. gada 10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus… Košie, dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. Šizuokas bērnu slimnīcas direktors Kisaburo Sakamoto un vēstniece bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas labāka izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju velti!

[...]
Publicēts 02|11|2018

+ Lauma Archibīskape LELBāL

Oktobris, 2018: Turpinās konkurss par jaunā LELBāL zīmola izstrādi

Ievērojot no dažādām pasaules malām nākušo un LELBāL Virsvaldes izteikto lūgumu, izsludinām Baznīcas emblēmas konkursa projektu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2018. gada 31. decembrim (pasta zīmogs).
LELBāL izveidota Konkursa komisija iesniegtos projektus izvērtēs un rezultātus paziņos līdz 2019. gada 31. janvārim.
Konkursa nolikumu, paskairojumus par konkursa norisi, tehniskajām un citām prasībām iespējams saņemt, rakstot uz e-pasta adresi: lelbal.konkurss@gmail.com  
N
olikums: [...]
Publicēts 02|11|2018

Oktobris, 2018: Porvo baznīcu saimes sanāksme 11.-14. oktobrī Tallinā

Anglijas anglikāņu baznīcas un Igaunijas un Latvijas luterāņu baznīcu sadraudzības nolīguma 80 gadi.

Gadskārtējā Porvo baznīcu saimes sanāksme šogad notika Tallinā, sākot 11. oktobrī ar kontaktgrupas sēdi. Porvo saimē ietilpst Skandināvijas, Baltijas, Dānijas un Anglijas luterāņu baznīcas un Rietumeiropas anglikāņu baznīcas. Katrai baznīcai ir savs pārstāvis kontaktgrupā. Latvijas. ev. lut. baznīca ārpus Latvijas (LELBāL) ir Porvo saimes locekle un sēdē piedalījās tās pārstāvis prāvests Dr. Andris Abakuks. Latvijas ev. lut. baznīcai (LELB) ir novērotājas statuss, bet šoreiz iztrūka tās pārstāvis. Kontaktgrupas loma ir uzturēt kontaktus starp baznīcām, izvērtēt sadarbību un plānot nākotnes darbu. Kontaktgrupas locekļi labi zina, kādas ir grūtības sadarboties ar LELB, bet vēlējās dzirdēt LELBāL pārstāvja viedokli par sadarbības iespējām starp LELB un LELBāL. Nākamā Porvo saimes sanāksme paredzēta Portugāles anglikāņu baznīcas izkārtojumā 2019. gadā, 10.-13. oktobrī, visticamāk Porto pilsētā par tēmu Kristiešu publiskā balss plašākā sabiedrībā. [...]
Publicēts 02|11|2018

Andris Abakuks

Ceļš mājās Dievam kalpojot.... visiem kuri jūt Viņa aicinājumu!

Jāņu laikā Latvijā ir jo īpaši skaisti! Neskatoties uz lietaino laiku, kurš mūs sagaidīja, varēja just to ko vienmēr esam jutuši šinī gada laikā, kad dienas ir visgarākās un naktis It kā aiz bailēm 'parāda' degunu un iet atpakaļ uz guļu. Saulītei un gaismai daudz darba, palidzot auglīgai zemei nest ražu. 
Tā arī mēs, LELBĀL, plenārsēdes dalībnieki, iesākām , mūsu sēdi tūlīt, jau 25.jūnijā ar gaišu un darbam aicinošu dievkalpojumu Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā daļa no mūsu dievkalpojuma bija amata krusta uzlikšana mācītājam Zigmāram Ziemanim. Apzinoties, ka šis bija iesākums mūsu darbam uz nākošām piecām dienām, zīmīgi bija izmeklētie Dieva vārda lasījumi no Pāvila vēstules Kolosiešiem .... "Dieva mīļotie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams-kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat arī dariet jūs...."Daudz reiz par šo tekstu domāju, kad tikām un tiekam sūtīti kalpot. Dievkalpojumu paplašināja burvīgā ērģeļu pavaditāja ērģelniece Baiba Rēdmane un dziesmas solo izpildīja tenors Juris Vizbulis. [...]
Publicēts 22|07|2018
Milvoku draudzes priekšniece
Sandra Kalve

Pasaules Baznīcu Apvienība svin savu 70.g. pastāvēšanu ar lūgšanām

Mūsu Archibīskape Lauma Zušēvica lūgšanu ķēdē ieslēdz mūs līdzās ar citām pasaules baznīcām:

Prayer from Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad

Publicēts 26|05|2018

PRIECĪGUS, SVĒTĀ GARA IEDVESMOTUS VASARSVĒTKUS!

“Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 1:4b-5,8) Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas.

Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis Pēteris paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu: pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18) 

[...]
Publicēts 20|05|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

19. aprīļa norises saistībā ar izmaiņām LELB likumā

Šodien, 19. aprīlī Latvijas Republikas Saeima nobalsoja par izmaiņu LELB likumā nodošanu Saeimas Cilvēktiesību un Sociālo lietu komisijai. Kā Jūs esat lasījuši un dzirdējuši, šis likums, tā izmaiņu pieņemšanas gadījumā savā preambulā klaji ignorētu LELBĀL un deklarētu, ka vienīgā pirmskara LELB pēctece ir šī brīža Latvijas LELB. [...]
Publicēts 20|04|2018
LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests
Kārlis Žols
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *