Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kopš laika, kad Jēzus visiem saviem sekotājiem dāvināja Tēvreizes lūgšanu. Tā skanējusi vairāk kās jebkura cita - labos laikos, prieka brīžos, kā arī ciešanās, bailēs un pārbaudījumos.

Atsauksimies Pāvesta Franciska aicinājumam, kam pievienojies arī Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretārs Dr. Martin Junge,- rītdien, 25.martā pusdienas laikā, 12.00 (pēc Romas laika, kas būtu 6-os no rīta pēc Čikāgas laika) vienojoties lūgšanā kā vienai, svētai kristīgai Baznīcai.

Saite, links uz www.lutheranworld lapu:
https://www.lutheranworld.org/news/united-lords-prayer-across-globe?fbclid=IwAR0euInvUbXyRyYoNyiR7XAV8ZEHupG3fLfeIoIOMKWmhOZfNF4dyc0IGio


Kristus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Lai mēs, ar savu Pestītāju kopā lūdzot, piedzīvotu Viņa žēlastību un dziedināšanu visiem un ikvienam Dieva bērnam! Mēs Viņa radīti un vadīti, Jēzus mācīti kopā lūgt no visas sirds.

Mūsu visu Tēvs lai uzklausa mūsu lūgšanas un tās atbild, piešķirot savu svētību, cerību un mīlestību.

Lūgšanās vienota ar jums
Publicēts 24|03|2020

+ Lauma

Ceturtā svētdiena Ciešanu laikā

Laetare (Priecājies)

Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad nepienāks gals, tā ir jauna ik rītu. Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā. Āmen.
(Juris Saivars)

Lasījumi katrai dienai:
22.03.sv * Jesajas 66.10
23.03.p. * Jāņa ev. 15.5-11
24.03.o. * Mateja ev. 5:1-12
25.03.t. * Apustuļu darbi 9.1-20
26.03.c. * Jāņa atklāsmes gr. 21.1-5; 22.1-3
27.03.p. * Lūkas ev. 15.8-11
28.03.s. * Jāņa ev. 6.35,41; 8.12; 10.7,9; 11.25 un 14.6

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 23|03|2020

Dienu ierāmējot lūgšanās

Aicinājums maziem un lieliem Dieva bērniem!

Ir sestdiena - diena, ko daudzi parasti gaidījuši, lai atpūstos no smagas darba nedēļas. Šodiena daudziem, kam jau visu nedēļu bijis lemts no mājām strādāt, kamēr bērni ap viņiem rosās, jo skolas slēgtas, vienkārši saplūst ar pārējām dienām, jo tā īsti nu vairs neatšķiras no citām. Nav arī kurp doties. Koncerti nenotiek, spēļu laukumus apmeklēt nedrīkst. Gudrojam, kā palīdzēt ‘nodedzināt’ bērnos uzkrājušo enerģiju, skatāmies internetā, kā citi lūdz un aicina virtuālā pasaulē pulcēties pārrunās.

Kā šī diena izskatītos, ja mēs to ierāmētu lūgšanās? Ebreju ticīgajiem šī ir sabata diena. Diena Dievam un lūgšanām. Savās mājās kopā ar bērniem lūdzam, lai Dievs pasargā tos, kas cīnās ar Covid-19 sekām, jo no viņiem tiek daudz vairāk prasīts kā no tiem, kam tikai lūgts palikt savās mājās, lai aizsargātu citus. Lūdzam, lai stiprina tos, kam nav darba, vai kas daudz zaudējuši. Bērniem varam skaidrot, ka šajā brīdī arī viņi piedalās sevišķi svarīgā misijā - palīdzēt novērst citiem ko ļaunu.

[...]
Publicēts 21|03|2020
+Lauma

MĪĻĀS MĀSAS UN BRĀĻI KRISTŪ!

Šodien mēs atrodamies nezināmā situācijā. Pirmais un galvenais ir saglabāt mieru un ticību Dievam. Mūsu Pestītājs jau saka: ”Es jums atstāju mieru, Savu mieru es jums dodu... jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa ev. 14:27
Klausoties, runājoties un daloties ar mūsu pirmās rindas cīnītajiem (zinātniekiem, ārstiem, medmāsiņām un visiem, kas strādā slimnīcās un veselības iestādēs) ir sajūta, ka mēs visi esam aicināti un atbildīgi šajā cīņā. Gavēņa laiks mūs uzrunā. Varbūt ir sākums pārvērtēt mūsu prioritātes. Laiks domāt, ka ir Dievs, kas kontrolē mūsu likteņus un tāpēc mēs tiekam aicināti pazemīgi lūgt Dieva palīgu.

Turpināsim ievērot valsts iestādes lēmumus un norādījumus. Tas nozīmē, ka diemžēl mēs nevaram tīri fiziski, klātienē stiprināt viens otru. Bet aicinu visiem draudzes locekļiem telefoniski stiprināt un atbalstīt viens otru. Aicinu visiem lūgt un lasīt Bībeli mājās kā parasti. Ja esat ģimenēs/draugu lokā, tad ir daudz vieglāk stiprināt vienam otru. Dievs mūsu dzīvē nāk klusiem un mierīgiem soļiem, mēs bieži tos nesadzirdam, aizskrienam Dievam garām. Norimsim, ieklausīsimies, būsim kopā ar saviem mīļajiem, būsim vienoti lūgšanās, meklēsim pēc Dieva Vārda un tā izpratnes.

‌Lūgsim mūsu Kungu par pasauli, tautām un baznīcām šajā pārbaudes laikā.
Publicēts 20|03|2020

‌Prāv. Gunārs Lazdiņš

Pārdomas

Šorīt lasot ziņas, ka atcelta Lielbritānijā paredzētā Sinode, rakstīju, ka tā arī viņi palīdz ierobežot ļaunā vīrusa izplatīšanos. Jādara visiem, ko varam, lai nedotu iespēju Covid-19 plašāk izplesties.

Kā varam palīdzēt ierobežot baiļu un panikas izplešanos? Domāju, arī atceroties, cik Dieva žēlastībai gara vēsture mūsu dzīvēs. To palīdz neaizmirst Dieva vīra Mozus reiz mācītais:
“Atceries vissenās dienas, apjēdz audžaudžu gadus, jautā savam tēvam, un viņš tev teiks,
saviem vecajiem, un tie tev pastāstīs!” (V Moz 32:7)

Jo reiz Dieva tauta bija nonākusi briesmās un bailēs, tā bija pazudusi tuksnešainā zemē, klajumā, plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū. Dievs to atrada un “Viņš to apkampa pasargādams, Viņš to pieņēma pie sevis, Viņš to sargāja kā acu raugu. Kā ērglis, kas savu perējumu vedina un lidinās pār saviem bērniem, kas izpleš sargādams savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem…” (V Moz 32:10b-11). [...]
Publicēts 20|03|2020

+ Lauma

Covid-19 laikā no tālienes dziedinot un garīgi aprūpējot

Lūdzot un domājot par to, ko no mums prasa šis Covid-19 laiks, atkārtoti nonācu pie dažiem Kristus dziedināšanas stāstiem. Vienā Jēzum notiek saruna ar vīru, kas bija augstā centuriona amatā. Viņa kalps bija smagi slims. Vīrs pazemībā neprasa, lai Jēzus Kristus dotos uz viņa māju, bet lai Jēzus dotu ‘tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts.” Jēzus izbrīnā izceļ šī romieša ticību un viņam saka: “Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis!” Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā.” (Mt. ev. 8:5-13).
Otrā notiek debates starp Jēzu un drošsirdīgu kanaāniešu sievieti. Viņa ir neatlaidīga un lūdz, lai Jēzus apžēlotos par viņu un palīdzētu viņas dēmona mocītai meitai. Arī dēļ sievietes asprātības un pazemības, kā arī absolūtās pārliecības, ka Jēzus var izpildīt viņas lūgšanu, viņa sadzird Pestītāja vārdus: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela.” (Mt. ev. 15:21-28) [...]
Publicēts 18|03|2020
+ Lauma Zušēvica

Gavēņa laika trešā svētdiena

Oculi (Acis)

Kungs, dod man dziļu pazemību, pareizu dedzību, gaišu mīlestību un acis, kas vienmēr vērstas uz Tevi. Tad Tavs prāts lai notiek, lai ko tas nozīmētu. (George Whitehead)

Lej debess gaismu manī, gaismas Tēvs,
lai ar savu baismu tumsas vairos es.
Tveri mani spēkā, mīlestības Dievs,
lai es, kaistot grēkā, varu pacelties.
Āmen. (Arvīds Treicis)

Atver man acis, lai redzu es Jēzu….

Lasījumi katrai dienai:
15.03.sv * Psalms 25:15
16.03.p * Marka ev. 10: 46-52
17.03.o * Mateja ev. 6: 22-26
18.03.t * Mateja ev. 6: 5-15
19.03.c * Mateja ev. 25: 31-41
20.03.p * Mateja ev. 12: 15-21
21.03.s * Lūkas ev. 10: 21-24 un I Jāņa vēst. 4: 7-16

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 15|03|2020

+ Lauma

Baznīcas Virsvaldes ieteikums

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Rakstu, lai ar jums dalītos mūsu Baznīcas Virsvaldes ieteikumos, kā turpināt būt klāt saviem draudzes locekļiem un turpināt cits citam būt Kristus – laikā, kad visiem kopā jādara viss iespējamais, lai ierobežotu COVID-19 vīrusu.  


LELBāL Virsvalde iesaka visiem garīdzniekiem un draudzēm rūpīgi izsekot un ievērot vietējo “Public Health” iestāžu ieteikumus.  Jo sevišķi tādēļ, ka mūsu dievlūdzēju skaitā visbiežāk būs tie, kam pāri 60 gadiem, mums jādara viss, lai viņus aizsargātu. Virsvalde apzinās, ka katrai mūsu draudzei var būt atšķirīgi apstākļi, tāpēc visiem iesakām lemt tā, lai novērstu vīrusa izplatīšanos un, jo sevišķi, aizsargātu vecākās paaudzes locekļus. 

[...]
Publicēts 14|03|2020

+ Lauma

To: LWF Member churches

Geneva, 11 March 2020 

Dear sisters and brothers, 

Every day we receive new information about the spread of COVID-19, the coronavirus. Restrictive measures are being imposed in many countries to contain the spread and avoid overburdening health systems. 

In the watchword (Moravian tradition) for Tuesday 10 March we read: 

For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. (2 Timothy 1:7). 

We want to encourage the LWF member churches, their leaders and their members to take this Bible verse to heart during these challenging times. 

This is a time to continue trusting in God’s compassionate presence among humankind. We take courage in the knowledge that God never abandons us, even if it means going through the experience of the cross. We see the cross of Christ as the sign of our strength and hope. 

The call for self-discipline, stated in the Bible verse above, is paired with the call to love our neighbor. Love and self-discipline belong together, even more these days. By holding back from unnecessary contact, we are able to show our love and concern for those who are most vulnerable. We call upon you to uphold self-discipline as a gift of God.

[...]
Publicēts 12|03|2020

Rev. Dr Martin Junge

Intercessory Prayer in the midst of the spread of COVID-19

O God our Healer, show your compassion for the whole human family that is in turmoil and burdened with illness and with fear. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Come to our aid as the coronavirus spreads globally, heal those who are sick, support and protect their families and friends from being infected. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Grant us your spirit of love and self-discipline so that we may come together, working to control and eliminate the coronavirus. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Make us vigilant, attentive, and proactive in the eradication of all diseases, malaria, dengue, HIV & AIDS, and others [may be named out- loud or in silence]... that create suffering and often result in death for many people. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Heal our self-centeredness and indifference that makes us worry only when the virus threatens us, open ways beyond timidity and fear that too easily ignore our neighbor. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Strengthen and encourage those in public health services and in the medical profession: care-givers, nurses, attendants, doctors, all who commit themselves to caring for the sick and their families. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Inspire, give insight and hope to all researchers focused on developing a vaccine. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

 
 
[...]
Publicēts 12|03|2020

World Lutheran Federation
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *