Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Tuvojoties Lieldienu rītam.

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā - agrā, agrā rīta stundā, kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules. Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu. [...]
Publicēts 17|03|2016

Archibīskape Lauma Zušēvica

Pelnu dienai

Mīļās māsas un mīļīe brāļi Kristū,

Ir Pelnu trešdiena. Pārāk daudz par ko domāt, rakstu pārāk ātri, tomēr Dieva vārdi Joēlam daudz aicina domāt par Dieva žēlastību un kluso laiku, kuŗā ieejam. Tautai, kas tobrīd bija bada priekšā, Dievs Joēlas grāmatā sola gandrīz 'neticāmo': "Tas Kungs runāja un sacījai savai tautai: "Redzi, es jums došu maizi, jaunvīnu un eļļu – un jums būs līdz sātam! - (2:19a) Siseņu uzbrukumi bija izpostījuši zemi un sausums apdraudēja tautas nākotni. Joēla laikā tāds posts tika uzskatīts par Dieva sodu, zīme, ka tuvojas tā Kunga diena. Garīdznieki tika mudināti aicināt ļaudīm agriezties, gavēt un sērot par tautas grēkiem.

[...]
Publicēts 13|02|2016

Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā

LELBĀL Virsvaldes prezidija un virsvaldes vārdā pateicos mūsu ticības brāļiem un māsai, kuŗi sagatavoja vēstuli ‘Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā’. (skat. apakšā) No vēstules satura un konteksta gan saprotam, ka tās autori runā ‘par vienotu latviešu luterisko Baznīcu pasaulē’. Novērtējot Jūsu viedokli un lūgumu, apstiprinām, ka vienmēr esam bijuši un arvien esam gatavi meklēt veidus, kā pilnveidot labas LELB un LELBĀL attiecības un atrast kopēju ceļu, kas celtu un vienotu latviešu evaņģeliski luterisko Baznīcu pasaulē [...]
Publicēts 12|12|2015

Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot.

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus. 

 Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem. 

[...]
Publicēts 04|12|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mūsu sirdīs ir nemiers, jo mūsu acu priekšā atkārtoti  redzamas briesmas. 

Mūsu sirdīs, ticu, arī pakāpināti ir augušas ne tikai rūpes par to, kas vispār notiek pasaulē, bet par savu nespēku izprast, kur nu vēl, palīdzēt novērst to, kas vairo ciešanas neskaitāmiem cilvēkiem.  Kad liekas, ka  mūsu lūgšanas paliek neatbildētas, aicinu lūgt vēlreiz.  Aicinu pacelt savas balsis, lai tās atskan līdz ar tiem, kas pielūdz To, kam ticu sirds līdzi lūzt par cietējiem un pasaulē novēroto ārprātu.

Šorīt Parīzes un citās Francijas dievnamos atskan lūgšanas - un šodien Parīzes ielās atskan arī vārdi, kas apliecina, ļaunums neuzvarēs.  Bailes neuzvarēs. Cilvēki apliecina, ka viņi ir vienoti ar tiem, kas ir dziļās, dziļās sērās, jo šausmīgā, terroru pilnā brīdī viņu piederīgie tika noslepkavoti.  Arī LELBĀL no sirds savās lūgšanās viņus piemin un izsaka  savu līdzjūtību.  Mēs arī lūgšanās iekļaujam tos, kas ir ievainoti  un cīnās nenomirt.  Un mēs arī esam lūgšanās ar katru, kas Parīzē un citur apliecina, ka mīl savu tautu un no tās nebēgs.
[...]
Publicēts 14|11|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Porvo baznīcu kontaktgrupas un prezidējošo bīskapu (“primātu”) sanāksme no 2015. gada 19.-23. oktobrim Edinburgā

Latvieši šajā sanāksmē bija īpaši labi pārstāvēti. Klāt kā LELBĀL vadītāja bija archibīskape Lauma Zušēvica, kā aizejošais LELBĀL pārstāvis kontaktgrupā archibīskaps emeritus Elmārs Rozītis un kā ienākošais mūsu pārstāvis prāv. Dr. Andris Abakuks. Kā novērotājs no LELB piedalījās archibīskaps Jānis Vanags, bet pašreiz no LELB nav iecelts jauns pārstāvis kontaktgrupā aizgājušās Dr. Sandras Ginteres vietā.

[...]
Publicēts 07|11|2015

Prāv. Andris Abakuks

Dažas pārdomas par sieviešu ordināciju

Sievietes – pirmās Jēzus augšāmcelšanās liecinieces 

Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis." Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. (Marka ev. 16,7-8) (Bībeles teksti, ja ne citādi minēti, ir no jaunā Bībeles 2012. gada tulkojuma) 

Pats galvenais notikums, uz ko es balstu savu viedokli par sieviešu ordināciju, ir Jēzus augšāmcelšanās. 

‌Visos evaņģēlijos sievas kā pirmās saņem eņģeļa vēstījumu. Kāpēc tā? Kāpēc ne kāds cits no mācekļiem? Te ir interesanta lieta. Šīs pašas sievas bija tās, kas no attāluma vēroja Jēzus krustā sišanu. Viņas vienīgās bija palikušas kopā ar Jēzu, kad visi pārējie bija "aizlaidušies" un pametuši Jēzu vienu. Jāņa evaņģēlijā vienīgi vārdā nenosauktais māceklis, ko Jēzus mīlēja, ir pie krusta un arī pēc tam pie kapa kopā ar Pēteri. Iemesls, kāpēc šīs sievietes tā rīkojās, bija tas, ka viņas Jēzu mīlēja, un, lai arī nespēdamas mainīt notiekošo, vismaz gribēja būt Viņa tuvumā.
[...]
Publicēts 29|10|2015

Māc. Mārtiņš Urdze

LŪGŠANA PĻAUJAS SVĒTKIEM

Vissvētais Dievs, reiz viens tavs bērns mācīja:
Zeme ir piepildīta ar debesīm,
Un katrs parasts krūms ar Dieva uguni, 
Bet tikai tas, kurš redz, 
Novelk kurpes...

Mēs noliecam galvas Tavā priekšā, kas esi visu radītājs un lūdzam Tevi,

[...]
Publicēts 30|09|2015

Archib. Lauma Zušēvica

LELBA — iesākumā un 40 gados.

Latviešu ev. lut. draudzes Amerikā pastāv jau kopš 19. gadsimta beigām, kad izceļotāji no Latvijas veidoja draudzes Ņujorkā, Bostonā, Baltimorā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlandē, San Francisco un Linkolna pagastā, Viskonsinā, lai lūgtu Dievu savā dzimtajā valodā. Pirmās draudzes organizēja un periodiski apmeklēja igauņu izcelsmes mācītājs Hans Rebane, bet diekalpojumus un garīgo aprūpi veica pašu izvēlēti draudzes locekļi. [...]
Publicēts 30|08|2015
LELBA archivārs
Juris Pūliņš

LELBĀL virsvaldes plenārsēde Milvokos

Latvijas  Evaņģēliski Lututeriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) virsvaldes plenārsēde notika ASV, Milvoku  latviešu evaņģēliski luteriskās Sv.Trīsvienības draudzes dievnamā no 2015.gada 16. līdz 18.aprīlim un 20. aprīlī.

Saskaņā ar LELBĀL Darbības noteikumiem virsvalde ir LELBĀL gribas izpildītāja un pārraudzības iestāde. Tās locekļi ir archibīskaps, Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) pārvaldes priekšnieks un viņa laicīgais vietnieks, apgabalu prāvesti un viens laicīgais pārstāvis no katra apgabala. LEBĀL šobrīd veido astoņi apgabali jeb prāvestu iecirkņi: LELBA Austrumu apgabals (ieskaitot Dienvidameriku), LELBA Rietumu apgabals, LELBA Vidienes apgabals, LELBA Kanādas apgabals, Austrālijas Latviešu Evaņģēliski Luterisko Draudžu Apvienība, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Vācijā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Zviedrijā. LELBĀL sastavā darbojas draudzes arī Beļģijā, Nīderlandē, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā un Latvijā. Virsvalde pieņem savus lēmumus plenārsēdē, kura tiek sasaukta reizi trijos gados. Šoreiz tā notika laikā, kas deva iespēju virsvaldes locekļiem piedalīties archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojumā, tā apliecinot  baznīcas pārstāvniecību no daudzajām zemēm un apgabaliem. Plenārsēžu darba seka allaž ir spraiga un piepildīta, kā tas bija arī šoreiz, kad bez pārrunām un lēmumu pieņemšanas, katra plenarsēdes darba diena iesākās un noslēdzās ar svētbrīžiem. Plenārsēdi pārmaiņus vadīja archib.emer. Elmārs Ernsts Rozītis, archib. Lauma Zušēvica un LELBA pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece Baiba Liepiņa, protokolēja laju pārstāve no Lielbritānijas Daira Vāvere.

Plenārsēdes sākuma daļa tika veltīta virsvaldes amata personu, zemju prāvestu, Rītdienas Fonda priekšsēža,  kasiera un Revīzijas komisijas ziņojumiem. 

[...]
Publicēts 13|07|2015
LELBĀL sekretāre
Daira Vāvere
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *