Teksta izmērs A A A

Jaunumi

LELB Pasaulē atklāta jaunā mājas lapa


No 2020. gada 31.oktobra, no Reformācijas dienas mēs aicinām lietot mūsu baznīcas jauno mājas lapu

www.lelbpasaule.lv

ŠĪ MĀJAS LAPA AR ZIŅĀM VAIRS NETIKS PAPILDINĀTA!
VISI LAIPNI AICINĀTI JAUNAJĀ LAPĀ
Publicēts 01|11|2020

Mineapoles un St.Paulas draudze meklē pilna laika mācītāju

Mineapoles un St. Paulas latviešu ev. lut. draudze, 300 locekļu sastāvā, kas aktīvi darbojusies kopš dibināšanās 1951. gadā un, kas pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA), meklē pilna laika mācītāju - vēlams tāds/a, kas pieder LELBĀL.
Dievkalpojumi notiek katru svētdien ar caurmērā 50 dievlūdzējiem, kuŗos reizēm piedalās Draudzes koris vai muzikālā slavēšanas grupa "Mineapoles Dvēsele". Kopš COVID pārraidām savus dievkalpojumus arī virtuāli – to vēlamies turpināt. Priecājamies par draudzes jaunākajiem locekļiem, kuŗi reiz mēnesī pulcējas svētdienas skolā.
Draudzes dāmu saime ik svētdienas rūpējas par sadraudzības stundu, kas seko dievkalpojumam. Neizpaliek viņu rīkotie tirdziņi vai citi līdzekļu vākšanas pasākumin dažādām labdarības organizācijām, ieskaitot vietējām. Sīkāka informācija par draudzes darbību pieejama draudzes mājas lapā: www.mndraudze.org

[...]
Publicēts 17|10|2020

Zoom tikšanās: 500 gadu jubileja trim Mārtiņa Lutera rakstiem

Dzīvojam laikā, ko daudzi raksturojuši par tik vēsturisku, kurā pasaule būtiski mainās un mūsu ikdiena nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija pirms koronavīrusa. Ir dzirdēts, ka šādi pasauli transformējoši laiki nāk ik pa 500 gadiem. Tieši šodien, 6. oktobrī, 1520. gadā, Mārtiņš Luters publicēja rakstu “Baznīca Bābeles gūstā” (The Babylonian Captivity of the Church). Šis raksts izaicināja tā laika katoļu Baznīcas Pāvestu Leo X, liekot saprast, ka reformācijas kustības teoloģija nav jaunums ticīgo vidū, bet tīrs ticības apliecinājums Dieva Vārdam, saskaņā ar Svētā Gara patiesību. Raksts ir intensīvs un tā pirmā daļa atspoguļo Lutera dziļās ilgas savai Baznīcai palīdzēt izprast patiesību par Svēto Vakarēdienu, kā Kristus un apustuļu vārdi to apliecina. Vēl joprojām cauri gadu simteņiem šīs diskusijas turpinās. Pārlasot viņa vārdus, iedomājos, ka tie noder šim laikam, kad tik daudzu garīdznieku un draudžu locekļu vidū paceļas jautājumi par to, vai virtuāli saņemtais Svētais Vakarēdiens ir autentisks sakraments. Luters nosauc šo sakramentu par mīlestības strūklaku (a fountain of love) un uzsver, ka nevienam priesterim nav tiesības to atņemt tam, kas, nožēlojis savus grēkus, tic Jēzum Kristum un Viņa žēlastības apsolījumam.

[...]
Publicēts 11|10|2020
+ Lauma Zušēvica

Lācīšu ceļojumi

Pieci lācīši pēdējos mēnešos devās vairākos ceļojumos. Garezera vasaras vidusskolnieki palika mājās un mācījās virtuālā formātā. Man uzticēja mācīt IV klasi. Bija skaidrs, cik jauniešiem bija skumji, tik ļoti viņi paši bija cerējuši ceļot un sešas nedēļas kopā pavadīt. Pandēmija mainīja visus plānus, arī to, kā skolotāji parasti pasniedz mācību vielu. Pārrunājot ar māc. Dr. Daci Skudiņu par to, kā jauniešiem ētikas un ticības mācības padarīt ne tikai saprotamākas, bet, jo sevišķi šogad, nozīmīgākas, radās ideja viņus iesaistīt labdarības projektā.

[...]
Publicēts 07|10|2020

+ Lauma

Lūgšana dūmu aptumšotās dienās

Svētais Debestēvs, Tu, kas esi Visvarens savā žēlastībā un spēkā, no sirds lūdzam, Kungs, dzēs liesmas, kas posta dabu un briesmās apdraud Tavus bērnus! Ietērp savā spēkā tos, kuriem  jābēg, pasargā ik katru un stiprini visus tos, kas ir izmisumā! Tēvs, šobrīd daudzviet deg pasaule, ko TU tik ļoti mīlēji, ka tai dāvāji savu Dēlu - mūsu Kungu Jēzu Kristu.  No visas sirds mēs lūdzam, piedod, Tēvs! Pārāk maz mēs esam dzīvojuši tā, lai aizsargātu dārgās, svētās radības dāvanas, ko esi mums devis. Palīdzi mums tās patiesi novērtēt un pasargāt! Lūdzam par tiem, kam māju vietā palikuši vien pelni. Lūdzam par tiem, kam grūti elpot. Lūdzam par bēgļiem, kam nekur nav patvēruma, jo liesmas izpostījušas to mazumu, kas viņiem vēl bija. Stāvi klāt visiem, kas cietuši ugunsgrēkos un tiem, kas sēro, jo miruši viņu tuvinieki! Visas šīs briesmas ir pārāk lielas mūsu spēkiem. Pasargā tos, kas gatavi savas dzīvības zaudēt, lai glābtu citus! [...]
Publicēts 15|09|2020
+ Lauma Zušēvica

“Redzi, sējējs izgāja sēt.” (Mt 13:2). Dažādi sējēji un Dieva svētītā raža.

1945. gada 9. septembrī divi sējēji iegāja Kemptenes ev. lut. baznīcā. Iedomājos, ka viņi ieradās pirms jauniešiem, kuŗiem todien bija paredzētas iesvētības. Noteikti abi Dieva kalpi māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, iesvētāmo sirdīs bija sējuši Dieva vārda sēklas. Skaidrs, ka lūgšanās atskanēja pateicība Dievam, jo tieši pirms nedēļas, 2. septembrī, Japāna padevās un II. Pasaules kaŗš beidzās, kaut tā sekas ilgi vēl ietekmēja neskaitāmas dzīves.
Kuŗus tekstus Dieva vārda sējēji todien izvēlējās? Vēl nebija beigušās rūpes par nākotni, par Latviju, par to, vai pietiks ko ēst, kur strādāt, kur iegūt augstāko izglītību latvju tautas bēgļiem. Iedomājos, ka abi aicināja paļauties Dievam, uzticēties Viņa žēlastībai, gādāt par cietējiem, neaizmirst savu piederību Kristum un savai tautai. Viņi uzticējās, ka jauniešu sirdīs sētās sēklas nesīs gara augļus, un tā bija. Gandrīz visur, kur latviešu bēgļi nonāca, vispirms tika dibinātas draudzes, kas pulcējās dievkalpojumos. [...]
Publicēts 10|09|2020
+ Lauma Zušēvica

Filadelfijas Sv. Jāņa draudze meklē mācītāju pilna laika darbam

Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze, dibināta 1893. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, pieder Latviešu evaņğēliski luteriskai baznīcai Amerikā (LELBA).
Draudzei pieder skaists īpašums ar četriem akriem zemes Filadelfijas priekšpilsētā, Newtown Square, PA, kur atrodams Dievnams ar sabiedrisko telpu un atseviška ēka, kur ir skolas telpas, draudzes biroji un atsevišķs dzīvoklis.
Draudzē ir vairāk nekā simts locekļu, pārstāvot vairāk nekā četras latviešu/latviešu-amerikāņu ğimeņu paaudzes. [...]
Publicēts 06|06|2020

Veselībā un slimībā

Domas izraisīja avīzes komiksā attēlotā aina, kurā notiek saruna starp diviem sen laulātiem draugiem. Vīrs prāto: “Zini, ja viens no mums saslimtu ar corona vīrusu, tas visticamāk otram pieliptu”. Sieva mierīgi apstiprina: “Es zinu”. Klusējot, sieva uzliek roku vīram, abi skatās pārtikas sarakstā. Nāk prātā laulībās dotie solījumi. Pa gadiem teksts šad tad mainījies, tomēr parasti atskan solījumi mīlēt, cienīt, kopā palikt ar otru priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā vai slimībā, līdz Dievs nāvē šķirs. Covid-19 laikā mūža draugiem dotie laulību solījumi daudziem tiek pārbaudīti varbūt vēl nepiedzīvotos veidos.

Katra laulība ir unikāla - tikai viena, kaut simboliski, tomēr spēcīgi vieno miljonus. Apustulis Pāvils savā vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā dalījās vārdos, kas raksturoja kristīgās laulības dzīves būtību un ieguva vēl plašāku nozīmi, kad viņš līdzībās vīra tēlā saredzēja Kristu un sievas tēlā – Baznīcu. Tie abi savstarpējā mīlestībā brīvprātīgi vienoti un gatavi otra labā uzupurēties - veselībā un slimībā. Mēs visi kopā esam Viņa miesa, Viņa Baznīca, kas esam apliecinājuši savu ticību Kristum. [...]
Publicēts 01|05|2020

+ Lauma

Egīls Grīslis. Nekrologs.

Teologs.
Mācītājs.
Skolotājs. Zinātnieks.
Autors. Rakstnieks. Pētnieks.
Tēvs. Vectēvs. Vecvectēvs.
Mīlošs vīrs pirmajai sievai, ko viņš zaudēja un tāpat otrai, kas viņu zaudēja.
"Tavs kalps aiziet mierā..." [...]
Publicēts 01|05|2020

Pirms pieciem gadiem

Pirms pieciem gadiem neaizmirstamas stundas pagāja lūgšanās un pārdomās. Todien katram bija zināmi skaidri uzdevumi, kas būs jāveic Konsekrācijas dievkalpojumā, kā arī pirms un pēc tā. Par to bija gādājuši gan arch.emer. Elmārs E. Rozītis un mana ilggadējā, nepārspējamā un neatvietojamā administratore Tija Abula, gan manas mīļās Milvoku ev.lut. Sv. Trīsvienības draudzes locekļi un padome, ārkārtīgi spējīgās un sirsnīgās priekšnieces Sandras Kalves vadībā. Ar draudzes lielo atbalstu un sirsnību šī diena nesa lielu svētību tik ļoti daudziem. Paldies! Bija tik neatvietojama mana priekšteča, arch. Elmāra E. Rozīša 21 gadu pieredze! Viņš līdz ar Virsvaldes locekļiem, LELBA pārvaldi, un prāv. Sarmu Eglīti visu tik labi sagatavoja. Torīt nebiju mājās. Par tur sabraukušajiem ģimenes locekļiem un draugiem gādāja mīļais vīrs Ivars ar palīgiem. Par savu ģimeni Dievam nekad nebeigšu pateikties!

Viņi saprata, kādēļ biju palikusi viesnīcā viena, kaut nejutos viena. Klausījos datorā, kā 19. aprīlī mūsu latviešu dievnamā sākās mūzikas pavadītās lūgšanu stundas. Koncerta dalībniekus – izcilus mūziķus, starp kuriem bija arī ērģelniece, māc. dr. Anita Gaide, trompetists Benjamiņš Aļļe un Brusubārdu ģimenes locekļi, bija sarunājusi dr. Astrīda Kaugara. Tas viss palīdzēja izjust dziļu Kristus mieru. Paldies arī par iepriekšējās dienas mēģinājumu, ko vadīja prāv. dr. Sarma Eglīte. Izjutu – viss ir drošās rokās. Bija klāt arī visi mani tik uzticīgie un spējīgie pērminderi. [...]
Publicēts 20|04|2020

+ Lauma
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *