Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Lūgšana dūmu aptumšotās dienās

Svētais Debestēvs, Tu, kas esi Visvarens savā žēlastībā un spēkā, no sirds lūdzam, Kungs, dzēs liesmas, kas posta dabu un briesmās apdraud Tavus bērnus! Ietērp savā spēkā tos, kuriem  jābēg, pasargā ik katru un stiprini visus tos, kas ir izmisumā! Tēvs, šobrīd daudzviet deg pasaule, ko TU tik ļoti mīlēji, ka tai dāvāji savu Dēlu - mūsu Kungu Jēzu Kristu.  No visas sirds mēs lūdzam, piedod, Tēvs! Pārāk maz mēs esam dzīvojuši tā, lai aizsargātu dārgās, svētās radības dāvanas, ko esi mums devis. Palīdzi mums tās patiesi novērtēt un pasargāt! Lūdzam par tiem, kam māju vietā palikuši vien pelni. Lūdzam par tiem, kam grūti elpot. Lūdzam par bēgļiem, kam nekur nav patvēruma, jo liesmas izpostījušas to mazumu, kas viņiem vēl bija. Stāvi klāt visiem, kas cietuši ugunsgrēkos un tiem, kas sēro, jo miruši viņu tuvinieki! Visas šīs briesmas ir pārāk lielas mūsu spēkiem. Pasargā tos, kas gatavi savas dzīvības zaudēt, lai glābtu citus! [...]
Publicēts 15|09|2020
+ Lauma Zušēvica

“Redzi, sējējs izgāja sēt.” (Mt 13:2). Dažādi sējēji un Dieva svētītā raža.

1945. gada 9. septembrī divi sējēji iegāja Kemptenes ev. lut. baznīcā. Iedomājos, ka viņi ieradās pirms jauniešiem, kuŗiem todien bija paredzētas iesvētības. Noteikti abi Dieva kalpi māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, iesvētāmo sirdīs bija sējuši Dieva vārda sēklas. Skaidrs, ka lūgšanās atskanēja pateicība Dievam, jo tieši pirms nedēļas, 2. septembrī, Japāna padevās un II. Pasaules kaŗš beidzās, kaut tā sekas ilgi vēl ietekmēja neskaitāmas dzīves.
Kuŗus tekstus Dieva vārda sējēji todien izvēlējās? Vēl nebija beigušās rūpes par nākotni, par Latviju, par to, vai pietiks ko ēst, kur strādāt, kur iegūt augstāko izglītību latvju tautas bēgļiem. Iedomājos, ka abi aicināja paļauties Dievam, uzticēties Viņa žēlastībai, gādāt par cietējiem, neaizmirst savu piederību Kristum un savai tautai. Viņi uzticējās, ka jauniešu sirdīs sētās sēklas nesīs gara augļus, un tā bija. Gandrīz visur, kur latviešu bēgļi nonāca, vispirms tika dibinātas draudzes, kas pulcējās dievkalpojumos. [...]
Publicēts 10|09|2020
+ Lauma Zušēvica

Filadelfijas Sv. Jāņa draudze meklē mācītāju pilna laika darbam

Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze, dibināta 1893. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, pieder Latviešu evaņğēliski luteriskai baznīcai Amerikā (LELBA).
Draudzei pieder skaists īpašums ar četriem akriem zemes Filadelfijas priekšpilsētā, Newtown Square, PA, kur atrodams Dievnams ar sabiedrisko telpu un atseviška ēka, kur ir skolas telpas, draudzes biroji un atsevišķs dzīvoklis.
Draudzē ir vairāk nekā simts locekļu, pārstāvot vairāk nekā četras latviešu/latviešu-amerikāņu ğimeņu paaudzes. [...]
Publicēts 06|06|2020

Veselībā un slimībā

Domas izraisīja avīzes komiksā attēlotā aina, kurā notiek saruna starp diviem sen laulātiem draugiem. Vīrs prāto: “Zini, ja viens no mums saslimtu ar corona vīrusu, tas visticamāk otram pieliptu”. Sieva mierīgi apstiprina: “Es zinu”. Klusējot, sieva uzliek roku vīram, abi skatās pārtikas sarakstā. Nāk prātā laulībās dotie solījumi. Pa gadiem teksts šad tad mainījies, tomēr parasti atskan solījumi mīlēt, cienīt, kopā palikt ar otru priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā vai slimībā, līdz Dievs nāvē šķirs. Covid-19 laikā mūža draugiem dotie laulību solījumi daudziem tiek pārbaudīti varbūt vēl nepiedzīvotos veidos.

Katra laulība ir unikāla - tikai viena, kaut simboliski, tomēr spēcīgi vieno miljonus. Apustulis Pāvils savā vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā dalījās vārdos, kas raksturoja kristīgās laulības dzīves būtību un ieguva vēl plašāku nozīmi, kad viņš līdzībās vīra tēlā saredzēja Kristu un sievas tēlā – Baznīcu. Tie abi savstarpējā mīlestībā brīvprātīgi vienoti un gatavi otra labā uzupurēties - veselībā un slimībā. Mēs visi kopā esam Viņa miesa, Viņa Baznīca, kas esam apliecinājuši savu ticību Kristum. [...]
Publicēts 01|05|2020

+ Lauma

Egīls Grīslis. Nekrologs.

Teologs.
Mācītājs.
Skolotājs. Zinātnieks.
Autors. Rakstnieks. Pētnieks.
Tēvs. Vectēvs. Vecvectēvs.
Mīlošs vīrs pirmajai sievai, ko viņš zaudēja un tāpat otrai, kas viņu zaudēja.
"Tavs kalps aiziet mierā..." [...]
Publicēts 01|05|2020

Pirms pieciem gadiem

Pirms pieciem gadiem neaizmirstamas stundas pagāja lūgšanās un pārdomās. Todien katram bija zināmi skaidri uzdevumi, kas būs jāveic Konsekrācijas dievkalpojumā, kā arī pirms un pēc tā. Par to bija gādājuši gan arch.emer. Elmārs E. Rozītis un mana ilggadējā, nepārspējamā un neatvietojamā administratore Tija Abula, gan manas mīļās Milvoku ev.lut. Sv. Trīsvienības draudzes locekļi un padome, ārkārtīgi spējīgās un sirsnīgās priekšnieces Sandras Kalves vadībā. Ar draudzes lielo atbalstu un sirsnību šī diena nesa lielu svētību tik ļoti daudziem. Paldies! Bija tik neatvietojama mana priekšteča, arch. Elmāra E. Rozīša 21 gadu pieredze! Viņš līdz ar Virsvaldes locekļiem, LELBA pārvaldi, un prāv. Sarmu Eglīti visu tik labi sagatavoja. Torīt nebiju mājās. Par tur sabraukušajiem ģimenes locekļiem un draugiem gādāja mīļais vīrs Ivars ar palīgiem. Par savu ģimeni Dievam nekad nebeigšu pateikties!

Viņi saprata, kādēļ biju palikusi viesnīcā viena, kaut nejutos viena. Klausījos datorā, kā 19. aprīlī mūsu latviešu dievnamā sākās mūzikas pavadītās lūgšanu stundas. Koncerta dalībniekus – izcilus mūziķus, starp kuriem bija arī ērģelniece, māc. dr. Anita Gaide, trompetists Benjamiņš Aļļe un Brusubārdu ģimenes locekļi, bija sarunājusi dr. Astrīda Kaugara. Tas viss palīdzēja izjust dziļu Kristus mieru. Paldies arī par iepriekšējās dienas mēģinājumu, ko vadīja prāv. dr. Sarma Eglīte. Izjutu – viss ir drošās rokās. Bija klāt arī visi mani tik uzticīgie un spējīgie pērminderi. [...]
Publicēts 20|04|2020

+ Lauma

Sveicam mūsu archibīskapi

Sirsnīgi sveicam mūsu archibīskapi Laumu Zušēvicu 5 gadu konsekrācijas jubilejā.

Vēlam sirdsgudrību un visas Dieva svētības!

Publicēts 19|04|2020

Lūgšana sestdienai

Mīļais Debestēvs!

Tik daudz Tavi bērni cīnās izprast, kad viņu dzīves atgriezīsies. Patiesi, Tēvs, tik daudzi jūt, ka šī vairs nav pierasta dzīve – tā atdala no mīļajiem un dvēseli tur bailēs par vīrusa šausmīgām sekām un arvien augošām bezdarba briesmām. Jēzu, lūdzu no sirds, atklāj katram, ka un kā arī tagad ir patiesi Tavi vārdi: “Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais, un Dzīvais. Es biju miris un, redzi – es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas”. (Atkl 1:17)
Kungs, mēs lūdzam atslēdz durvis, ja kāds jūtas kā ellē – Tu arī tur esi bijis, tāpat kā debesīs. (Ps 139:8) Tu esi ap mums no visām pusēm, Tu turi savu roku pār mums. (Ps 139:5) Paldies no sirds, Tev, Kungs Jēzu – Tevi neaizkavē slēgtas durvis, Tu atrodi mūs, kur slēpjamies aiz bailēm; Tu nāc mūsu vidū, žēlastībā un mīlestībā saki: “Miers ar jums!” (Jņ 20:19) Tu esi mūsu vidū, mēs neesam vieni.
Dāvini katram šo dziedinošo mieru, palīdzi dziļāk ievilkt elpu un pacietībā turpināt dzīvot un lūgt, kamēr mīlestībā kalpojam cits citam. Paldies, Kungs Jēzu, ka Tu arī šinī laikā tik svētīgi, mums kādreiz neizdibināmi, bet svētīgi atklāj, ka un kā arvien esi bijis un būsi mūsu dzīvības spēks.
Āmen.
Publicēts 18|04|2020

+ Lauma

Video dievkalpojumi

Mīļās amata māsas un brāļi!
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Aleluja!

Man, un nevien man, ir prieks par videodievkalpojumiem Klusai nedēļai un Lieldienām. Paldies darba veicējiem! Ir ienācis lūgums pēc vēl kādiem dievkalpojumiem. Iecere ir izveidot vēl divus – iespējams trīs – šāda veida dievkalpojumus: Ģimenes dienai (10. maijā) un Vasarsvētkiem (31. maijā). Trešais varētu būt 4. maijam, atzīmējot Latvijas republikas atjaunošanas 30. gada dienu – esmu lūgusi Latvijas un Zviedrijas apgabaliem apsvērt iespēju to mums sagatavot.

Ja vēlies pielikt savu roku pie kādiem no šiem dievkalpojumiem, lūdzu man to paziņot.

Paldies!
Labu dienu, mieru, veselību no sirds vēlu  jums,

LELBA BLUM nozares vadītāja
Publicēts 16|04|2020
prāveste
Sarma Eglīte

Šogad Kristus Ciešanu laiks bijis tāds, kādu nekad neesam piedzīvojuši. Stundām sēžam pie datoriem, televizoru ekrāniem, telefoniem… Negribam to darīt, tomēr nevaram neskatīties, neizsekot ziņām. Ilgojamies dzirdēt kaut vienu labu ziņu, statistiku, kas liecinātu, ka briesmīgais Covid-19 spēks samazinājies. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina atbildēt uz jautājumu - kam ticēt, kam nē. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina nezaudēt cerību, pacietību un līdzjūtību. Gribas pārvarēt bailes par to, kāda būs nākotne.
Paldies Dievam, mūsu Baznīcas garīdznieki un draudžu vadības dāvina jums iespējas turēties kopā! Virtuālā pasaulē topam arvien tuvāki un cits citu iedrošinām, ka būs atkal labi, jo mums ir cerība. Šī krīze pāries. Būsim no tās mācījušies, kaut daudzi, pārāk daudzi par to būs samaksājuši visaugstāko cenu.
Pirmās Lieldienās? Mācekļi cits citu tā nespēja iedrošināt. Viņiem Jēzus nāve bija beigas pilnīgi visām cerībām, dzīves plāniem, visam, pēc kā viņi bija ilgojušies. Arī mūsu draudzēm šogad nav atļauts pulcēties kopā, pat sērās nē, bet, paldies Dievam, mācekļiem nebija liegts sanākt kopā un skumt. Par ko viņi runāja pēc Lielās Piektdienas? Vai dalījās atmiņās par Jēzu? Vai šausmās par notikušo? Vai bailēs domāja - varbūt mūs meklē, varbūt arī mums būs ciest un mirt? Viens bija skaidrs - Jēzus bija miris. Visas cerības zudušas. Dievam bija cits plāns.
[...]
Publicēts 13|04|2020

+ Lauma
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *