Teksta izmērs A A A

Jaunumi

  Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas

Latvijas Evanģēliski Luterisko Baznīcu nodibināja 1922. gadā, kad Latvija bija kļuvusi par neatkarīgu valsti 1918. gadā. Baznīcu, ko tagad sauc par Latvijas Evanģēliski Luterisko Baznīcu Ārpus Latvijas (LELBĀL), kā Latvijas Evanğēliski Luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kaŗa, kad Latvija bija okupēta un iekļauta Padomju Savienībā. Kāda puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, bija atstājuši Latviju un 1944. gadā atradās trimdā.  Kādus nākamos desmit gadus viņi pārstāvēja Latvijas Evanģēliski Luterisko Baznīcu starptautiskos forumos, piemēram kā Pasaules Luterāņu Federācijas locekļi dibinātāji.  Viņi arī pārveidoja savas baznīcas administratīvo struktūru, lai tā atbilstu dzīvei trimdas apstākļos. Latviešu bēgļi, ieskaitot mācītājus, izceļoja uz visām pasaules malām, kur tie nodibināja draudzes: Eiropā, galvenokārt Rietumvācijā, Lielbritanijā un Zviedrijā; Amerikā, galvenokārt ASV un Kanadā, bet arī Dienvidamerikā; Austrālijā un Jaunzēlandē.

Līdz ar to pēc Otrā pasaules kaŗa, kad Latvija bija Padomju okupēta, Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca bija sašķelta divās daļās. Viena daļa darbojās Latvijā ar Padomju iekārtas uzspiestajiem satversmes grozījumiem un darbības ierobežojumiem un stingrā čekas uzraudzībā; otra daļa brīvi darbojās ārzemēs.Katrai daļai bija savs archibīskaps. Šis sadalījums starp LELB Latvijā un LELBĀL ārpus Latvijas vēl  joprojām pastāv.  Tomēr, kopš Padomju Savienības sabrukšanas un Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, lai gan viedokļi dažos jautājumos atšķiras, abas baznīcas var viena otru atklāti atzīt un atklāti sadarboties.  1998. gadā  abas baznīcas pieņēma dokumentu “LELB un LELBĀL kopīgie notiekumi” kā pamatu nākotnes sadarbībai.   Abas baznīcas sevi uzskata par pēcteci tai Latvijas Evanģēliski Luteriskai Baznīcai, kas pastāvēja pirms Otrā pasaules kaŗa.  LELBĀL ir Pasaules Luterāņu Federācijas, Pasaules Baznīcu padomes unEiropas Baznīcu konferences locekle. 2014. gada septembrī LELBĀL parakstīja Porvo deklarāciju, līdz ar ko tā ir uzņemta kā pilntiesīga locekle Eiropas luterāņu un anglikāņu Porvo baznīcu saimē.

LELBĀL Archibīskapa amatu ir pildījuši garīdznieki no Vācijas, ASV un Kanādas.  Pašreizējā Archibīskape, Lauma Zušēvica, dzīvo ASV.  Baznīcu vada 18 locekļu Virsvalde, kur kalpo prāvesti un laji, kas lemj par LELBĀL darbību.  Trimdas gados LELBĀL gādājusi par jaunu Bībeles tulkojumu, ko 1965. gadā izdeva British and Foreign Bible Society Londonā, Anglijā.  LELBĀL arī publicējusi vairākas dziesmu grāmatas, kā arī daudzas citas reliģiska satura grāmatas. Katru gadu tā izdod Baznīcas Gadagrāmatu.

Šodien vielielākās LELBĀL draudzes atrodamas ASV un Kanādā, bet daudzas draudzes, lielas un mazas, vēl darbojas Austrālijā, Dienvidamerikā un vairākās Eiropas valstīs.  Kopš Latvija atguva brīvību un it sevišķi kopš tā 2004. gadā iestājās Eiropas Savienībā, daudzas LELBĀL draudzes atdzīvojas ar jauniem iebraucējiem no Latvijas.


Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *